1.5 ମିମି ପିଚ୍ |

1.5 ମିମି ପିଚ୍ |

ହିଏନ୍ ରେ, ଆମେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଦ୍ୟୋଗୀ, ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ସୁସଂଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରୁ | ଆଶା ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମଚାରୀ ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିବେ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ସାଧାରଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରିବେ |

1.5 ମିମି ପିଚ୍ |